Hopp til innhold

Mekling for virksomheter

Fast eiendom

Blant profesjonelle aktører som utviklere eller utleiere av næringsbygg, oppstår det ofte konflikter knyttet til kjøp/salg, utleie og andre forhold. Disse konfliktene ender ofte i retten med store prosesskostnader, stort tidsforbruk og med uforutsigbart resultat.

Et annet viktig område er mekling av grunnerverv som alternativ til kostbare og lange skjønnsprosesser.

Kontraktsrett

Kontraktsrett innebærer i korte trekk i hvilken grad den enkelte binder seg og hvilke forpliktelser en part påtar seg. Dette kan omfatte alt fra om det foreligger en kontrakt, å betale penger, levere varer, eller å yte en tjeneste. Bindingen kan være betinget eller ubetinget, og det kan lett oppstå misforståelser. Hovedproblemene er ofte knyttet til om partene er bundet, og hvilke innhold og virkninger av en slik binding innebærer.

Arbeidsrett

Arbeidsrett handler om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Tvister kan gjelde alt fra lønn til oppsigelse og andre forhold på arbeidsplassen. Siden begge parter har en sterk interesse i å vinne frem, er det naturlig at det oppstår uoverensstemmelser. I slike situasjoner kan en mekler være til god hjelp. Ved å koble inn en nøytral tredjepart får man muligheten til å løfte blikket slik at man kommer frem til en sunn og fornuftig løsning.

Entreprise og annen tilvirkning

Entreprise omfatter oppføring av bygg og anlegg etter særskilt bestilling. Bygg omfatter alt fra enkeltboliger til store boligprosjekter og næringsbygg, mens anlegg omfatter alt fra private veier og infrastruktur til de største samferdselsprosjektene i norsk historie.

Tilvirkningsoppdrag er også vanlig i andre bransjer enn bygg og anlegg, for eksempel innen informasjonsteknologi og olje- og gassutvinning. Tilvirkningsoppdrag innen ulike bransjer har mange likehetstrekk, noe som gjør at tvisteløsning (herunder mekling) kan følge samme metode eller modell uavhengig av bransje.

Det forhold at tilvirkningsoppdrag ofte er teknisk komplekse, pågår lenge og koster mye, medfører at tvister ofte oppstår både underveis i gjennomføringsfasen og i forbindelse med sluttoppgjøret. Det er ikke uvanlig at slike tvister ender i retten. Ofte er tvistene av en slik karakter at nyanserte mellomløsninger kan være det riktige, hvilket gjør mekling godt egnet.